tirsdag den 6. december 2011

Forbindelse over Vonå gennem tiderneForbindelser over Vonå gennem tiderne

Af Mogens Tarp

Øen Holmsland

Som navnet antyder, er Holmsland en ø, eller var det i hvert fald engang, da Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord havde forbindelse med hinanden. Efter at Sandene vest for Holmsland er udtørret, og der er bygget vejdæmninger, er Holmsland og Klitten blevet landfaste med hinanden.

Mod øst derimod er Holmsland stadig adskilt fra ”fastlandet” ved Vonå.

Sejlads og vadesteder

Forbindelserne til og fra den omgivende verden har altid for holmboerne været afhængige af, at man skulle passere vand, og her tænkes på Vonå, der er en bred og dyb å, der ikke uden videre lader sig passere. Nærliggende er det selvfølgelig at tænke på sejlads, og det er sikkert også gennem tiderne været en meget anvendt måde at komme til og fra Holmsland på, men vadesteder har spillet en stor rolle. I nyere tid er det udelukkende broerne, der har haft en afgørende betydning for samfærdselen.

I oldtiden har vore forfædre sikkert færdedes i deres udhulede egestammer langs kysterne og over Vonå, og vi ved, at vikingerne har været sejlende hertil. Den første ”faste” forbindelse er sandsynligvis en stenlagt oldtidsvej, der er påvist over en strækning på flere hundrede meter ved Vonå og Gammelå (en gren af Vonå) i Holmbo Kær i det nordøstlige hjørne af Holmsland. Vejen har muligvis ført til et vadested over Vonå. Man har ikke en sikker datering, men det er tænkeligt, at den er bygget i jernalderen, da man andre steder i landet fra denne tidsalder kender stenlagt veje, der fører ud over sumpede arealer og ned mod vadesteder.

Forskellige former for færgeri har der nok altid været over Vonå, men efterhånden som samfærdselen mellem by og land fik større og større betydning for samfundsudviklingen, blev færgeri så betydningsfuldt, at det mange steder blev et kongeligt privilegium. Det ældste kendte færgeprivilegium blev givet i 1687 til strandridder Peder Hansen, Holmsland. Han fik tilladelse til at drive færgefart over Vonå. Når vandet var så lavt i åen, at der kunne køres over, forpligtede han sig til at holde en tilbørlig afmærket kørevej i stand i vadestedet. Færge- og vadestedet lå lidt syd for broen, der i dag fører Søndervig Landevej over Vonå. Broen blev bygget i 1860, og dermed ophørte færgefarten.

Det her omtalte vadested ved færgestedet var ikke det eneste, for samtidig har der været et køre- og vadested ude i fjorden, der et sted nævnes at gå fra Holmsland til Vennergaard i Velling, et andet fra Holmsland til skibsbroen i Ringkøbing. Kørestedet var afmærket med stager og kunne ligge tørt i østenvind. Kørslen tog 1 time.

I utilfredshed med færgemanden og hans karle anlagde holmboerne og klitboerne i 1753 i fællesskab et nyt køre- og vadested ude i fjorden, men tættere på land end det gamle og derfor kortere vej at køre.

Engbroen

Den første bro over Vonå blev bygget i 1814 af herremanden på St. Søgaard, assessor H.P. Ammitzbøl, på det sted, hvor i dag Vonå Engbro ligger. Broen blev bygget, for at herremanden kunne transportere sit korn til Voldbjerg Mølle, som han ejede, men den blev naturligvis også brugt af andre, der havde ærinde den vej på, mod behørig betaling af bropenge.

Den meste trafik mellem Holmsland og Ringkøbing gik dog sikkert stadig over færgestedet ved Vonås udmunding i Ringkøbing Fjord.

Ammitzbøls Bro, Engbroen, Store Bro eller Sorte Bro eksisterede stadig, da Danmark blev besat af tyskerne, men efter at de havde ødelagt den med tunge transporter, blev den efter krigen lukket for trafik. I 1953 blev den åbnet for gående og cyklende trafik, men efterhånden var den så skrøbelig, at det var livsfarligt at benytte den. I 1967 bortsprængte hjemmeværnet resterne af broen.

Tyskerne havde projekteret en ny bro, men nåede heldigvis ikke at blive her så længe, at de kunne gennemføre projektet.

Til gengæld må man sige, at et projekt til en ny bro, som Hee og Holmsland Sogneråd i 50-erne drøftede, desværre ikke blev til noget, da Holmsland Sogneråd sprang fra.

Men Holmsland og Hee er nu igen landfast, efter at Hee og Holmsland Sogneforening i 2006 tog initiativ til at få bygget Spangen, eller som den også kaldes Vonå Engbro. En cykel- og gangbro til stor glæde for de lette trafikanter.

Holmsland Bro

Efter at have betjent sig med færgefart, indsendte sognerådet i 1845 et andragende om, at der blev bygget en bro tæt på ved indgangen til Ringkøbing. Ting tager tid – også den gang, men i 1860 kom broen altså, og dermed ophørte som færgefarten.

Allerede i 1864 var broen ved at blive ødelagt. Østrigske soldater havde besat Ringkøbing, og på et tidspunkt troede de sig angrebet ar danske dragoner vestfra, hvorfor de satte ild til broen. Ilden blev dog slukket igen og broen repareret. Da man i 1926 fornyede broen, fandt man spor efter branden i 1864.

I 1972 blev broen udvidet og fik sin nuværende skikkelse.

Den fjerde bro over Vonå – denne gang i forbindelse med omfartsvejen, som skal gøre det lettere at komme til og fra Holmsland uden om Ringkøbing, blev bygget i 2007.

Denne beretning om broerne sluttes med en lille anekdote: Færgemanden hørte en mørk aften noget rumstere uden for huset. Han råbte: ”Hvem er æ minnesk?” – ”A er ingen minnesk, a er en hwolmbo!” lød svaret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar